• Barnehagens`s mål

    02/12/2016

    Alle barn skal oppleve glede ved deltakelse i lek


    «Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse» (Rammeplanen, 2011).