• Barnehagen`s verdigrunnlag

  02/12/2016

  «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap» (Rammeplanen, 2011).

   

   

   

  Glede
  Glede er en følelse som setter noen i en til­stand av lykke (Wikipedia 2014).

  Det er faglig grunnlag for å hevde at barn som opplever glede i sitt eget følelsesregister, utvikler en god selvforståelse. Barn bør erfare relasjoner som gir glede og begeistring (Melaas, 2013).
   

  Omsorg

  I Rammeplanen står det at barn har rett til omsorg. Omsorg handler om gjensidighet i samspill. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.

  Det å se og forstå det unike i hvert enkelt barn og gi barna den

  tryggheten de trenger for å bli gode samspillspartnere ovenfor andre

  er viktig i utviklingen av sosial kompetanse og ikke minst for å styrke sin egen selvfølelse. (Aasgaard, 2013).
   

  Fellesskap

  Barnet skaper forståelse av hvem de er gjennom de daglige samspillene, slik at opplevelsen av å ha tilhørighet og betydning i et felleskap har stor innvirkning for barnets opplevelse av seg selv. Det er barnets opplevelse av å være inkludert som er avgjørende for betydningen av et godt fellesskap for barnet. 
   

  Anerkjennelse

  Anerkjennelse er en grunnleggende holdning som kjennetegnes av likeverd og respekt. Den innebærer at jeg gir den andre rett til sine opplevelser, sine meninger og væremåter, akkurat som jeg har rett til mine (Barsøe, 2012).